Homepage >> Home

Welkom op de website van de familie Noordewier.

Achter deze homepage bevindt zich de geschiedenis van de familie Noordewier.
We vinden de eerste voorvaderen in het einde van de 18e eeuw. Het is de Bataafse Republiek, de Franse tijd. Nog even en Napoleon heeft het bestuur in de Lage landen zo georganiseerd dat we iedereen gemakkelijk kunnen traceren. De economie kalft af, de Gouden Eeuw is definitief voorbij en er is een voortdurende dreiging van oorlog: met Engeland, met Frankrijk, met Oostenrijk...

Na 1811 wordt het plotseling allemaal geregistreerd op last van Napoleon. Er komen zelfs voorgedrukte registers van de Burgelijke Stand. Families kiezen een naam. Jongens worden door het lot opgeroepen te dienen in het Franse leger en als het kan kopen ze een plaatsvervanger. Voor 1811 was het de kerk die registreerde: doop, huwelijk, belijdenis en mutaties van de gelovigen, vaak door het huwelijk gekomen of vertrokken naar een andere kerkelijke gemeente... veelal werden overlijdens ook in deze boeken vermeld maar, de ene dominee had een helder organisatietalent, de ander vond deze vorm van administreren maar een vervelende bijkomende bezigheid. Het effect is een niet consistent register van gebeurtenissen.

In 1771 is het huwelijk tussen Jan Jacobs van Vliedorp en Trijnje Mennes van Niekerk. Ze hebben elkaar leren kennen ergens op het kerkepad tussen Niekerk en Vliedorp. De twee dorpen deelden dezelfde kerk en zonder twijfel is er gewandeld op zondag. Zeker in de zomer leende het kwelderlandschap zich daar voor.

Iedereen moet elkaar bij naam gekend hebben, de sociale controle enorm, de bekende wereld beperkt, Groningen de grote stad waar je bij hoge uitzondering eens kwam en als je er naar toe verhuisde was je de echte wereldburger.

In dat landschap vinden we de Jannen en de Jacobs, de Trijn(t)jes en Anjes. Ze werden vaak niet ouder dan veertig, als je je kindertijd al overleefde. Je kreeg vaak in een rappe opeenvolging van 11 maanden kinderen, die je als ouder niet zelden overleefde. Twee Noordewier ouders schonken het leven aan zeven kinderen waarvan één de leeftijd van 19 jaren bereikte, alle anderen vonden de dood voor het zesde levensjaar.
Wat zich precies in de hoofden van deze ouders heeft afgespeeld weten we niet. We weten wel dat vele Noordewiers zich religieus manifesteerden; het is een geslacht van ouderlingen, diakenen, dominees en vrome ambachtslieden.

1834. Het was een kerkelijk rumoerige tijd, de Afscheiding, waar fijnslijperij in de protestantse kerk dorpen en families verdeelden. Sommigen vertrokken naar Amerika, soms met een zendelingsmentaliteit en dat bleef dan ook niet zonder resultaat. In de Nieuwe Wereld zijn scholen en straten vernoemd naar die religieuze pioniers. Het is een tijd die onbewust diepe sporen naliet in de generaties erna:

De schrijver van dit stukje herinnert zich een opmerking van zijn oom Menne, zoon van Gosse, zoon van Menne, zoon van Aldert, zoon van Menne Jacobs, zoon van Jacob Jans, zoon van Jan Jacobs van Vliedorp,... toen hij een zeer braaf en rechtlijnig antwoord gaf op een vraag die zo'n antwoord wel erg uitlokte: "Och Theo, de bist een echte Cocksioan *1" Dat is niet langer dan 45 jaar geleden.

Op deze website willen we het graag allemaal bijelkaar brengen.
Veel ontbreekt er nog: de Amerikaanse tak is moeilijk te traceren en hele parentelen zijn verdwenen in de tijd.

Bent u een Noordewier? Schroom niet een inlogcode te vragen. Uw bijdragen zijn zeer welkom, we zoeken informatie, beeld, geluid.... alles wat de geschiedenis zo compleet mogelijk kan maken. Stuur een e-mail naar tc@noordewier.nl en u krijgt een inglogcode.
We ontwikkelen deze website zodanig dat u zelf de mogelijkheid hebt het bestaande parenteel te redigeren. Vooralsnog moet het even handmatig...

Theo Noordewier

Groningen omstreeks 1600

 


Vliedorp (historisch: Fledorp) is de naam van een streek even ten noorden van Houwerzijl in de gemeente De Marne in de provincie Groningen.

Het is ook de naam van het wierdedorp dat hier lag tot halverwege de 17e eeuw. In 1651 werd de het dorp kerkelijk verenigd met Houwerzijl, omdat het nog nauwelijks iets voorstelde. De kerk en het kerkhof bleven in gebruik.

Na 1695 werd de kerk door verval niet meer gebruikt en is kort daarna afgebroken. Door een de Kerstvloed van 1717 trok de al afnemende bevolking nog sneller weg, naar het dorp Niekerk. Het kerkhof bleef echter nog tot 1868 in gebruik, zodat er de merkwaardige omstandigheid was, dat het dorp Houwerzijl zijn doden zo'n 2 km buiten het dorp begroef op een plek die alleen over de Houwerzijlstervaart per boot bereikbaar was.

Het noordelijk deel van de wierde werd eind 19e eeuw afgegraven vanwege de vruchtbare grond, waardoor het noordelijk gedeelte van het kerkhof zich nu op maaiveldniveau bevindt. In 1999 werd de wierde gerenoveerd. Het wierdekerkhof in Vliedorp met 11 grafstenen is nog steeds aanwezig en wordt beheerd door Het Groninger Landschap. Na de aanleg van een fietspad in de ruilverkaveling is de plek weer over land te bezoeken.

In de volksmond heet de wierde van Vliedorp Ol Weem, ook gespeld als Olle Weem of Olweem. Weem komt van het Oudfriese wetheme en betekent kerkelijk bezit. Ol komt van old (oud).

Bron: wikepedia

 

 


Welcome on the website of the Noordewier family.

Hidden behind this Homepage there is the Noordewier family history. We go back to the 18th Century, the French aera, the time of the "Bataafse republiek". In just a short time Napoleon Bonaparte will re-organize The Low Lands in a way that everybody is registered. The economy is in a downfall, the Golden Age is history and there is the constinuous thread of war, war with France, with England with Austria and Pruissia...

In 1811 Napoleon took over and everything becomes clear. There are even pre-printed registers for Basic Adminstration, boys are recruited for the French army or buy a replacement. It is an uneasy time.
Before that it was the Church keeping track of its members: birth, baptism, marriage and death were all recorded by the reverends of the churches. One had a keen eye for this kind of adminstration, the other couldn't really be bothered by this omnious task. The result are inconsistent registered events.

We go back to 1771. After three subsequent announcements that went by without protest,
Jan Jacobs of Vliedorp and Trijnje Mennes of Niekerk were married in the Vliedorp Church. Without doubt they met on the 'kerkepad', the little path that connected the nearby villages that shared the same church. Certainly in summer the 'kwelder' landscape of flat floodlands these walks must have been agreable past time on Sundays after Church. 
Everybody knew each other, social order was fierce, the known world limited, Groningen the big city where you went on rare occasion and if you moved there you were the real cosmopolitan.

In this landscape we find several Jans' en Jacobs' and Trijntjes en Anjes. They rarely survived past 40 in those days, if you were so lucky to survive your childhood. Two Noordewier parents gave birth to seven children, one of them lived to be nineteen, the others died before the age of six.  We do not know what went on in the heads of those unlucky people. We do know the Noordewier family manifested itself in a religious way, we were a family of Elders, Deakons and Reverents and if we were shoemaker or mill-maker or carpenter, we were pious folk.

It was religious turmoil in those day. There was de 'Afscheiding' where the protestant church divided and families and villages with it. Many of them moved to the New World and left their traces there. In the US streets and schools are named after these religious pioneers.
The writer of this little intro experienced how deep this devision left its scars in the later generations. I remember my uncle Menne, son of Gosse, son of Menne, son of Aldert, son of... using the word 'Cocksioan' to indicate his apreciation of my straight and semi pious answer on one of his questions. (derived from hendrik de Cock who instigated the devision in the protestant church in the Netherlands in 1834)

This website serves one purpose: we would like to get it all together. There is much lost in time and without doubt we can trace our ancestors with reasonable accuracy when we get input from you, members of the Noordewier family.
Don't hesitate to contact me at tc@noordewier.nl I will give you a login and a password so you can see...

Best regards,

Gosse en Theo Noordewier

Vliedorp

 

In the year 1651 the village was churchwise united with Houwerzijl, because it was to little to cope on its own. After 1695 the church was not maintained and was abandoned. A few years after it was demolished and its stones were used to build the rectory of Leens.
Vliedorp stayed inhabited just until the end of the 18th century.
The last inhabitants moved to Niekerk. 

The churchyard kept its function: for years the dead of Houwerzijl were buried two miles outside the village. When the weather was tough the transport went by boat. Now there only remains a hillock in a perfect flat landscape with 13 grave stones, the eldest dating back to 1737 and the youngest to 1883.
The wierde is not complete. In the early 20th century people dug away the fertile soil. Most grave stones were used as a foundation of the houses in the vicinity.